سخنرانی نماز جمعه

برابر قانون، دادگاه‌ها مکلف‌اند در بحث ازدواج، طلاق، ارث و وصیت طبق فقهی که در آن شهرستان جاری است عمل کنند.

خردمندان، احکام الهی را مایه حیات فرد و جامعه می‌دانند.

خداوند متعال بستر را فراهم کرده تا در ماه مبارک رمضان بعد معنوی را تقویت کنیم.

ما کشورمان را دوست داریم و دوست داشتن وطن، نشانه ایمان است.

مولوی گل محمد مومن

شخصی از انسانیت خود کار می‌گیرد که هدفمند زندگی کند.

اگر همه اقوام و مذاهب از حقوق مساوی برخوردار باشند، باعث تقویت نظام و عزت و اقتدار آن خواهد شد

انسان باید در اجرای وظایف خود محتاطانه عمل کند.

انسان‌های مخلص در مقابل یک عمل اندک پاداش‌های بی‌شماری دریافت می‌کنند.

اهل سنت به کسی رأی خواهند داد که اصلح باشد، از سعه صدر برخوردار بوده و تنگ نظر نباشد.

جامعه‌ای که در آن لهو و لعب رواج پيدا کند، از عروج به زوال گراییده و تمام استعدادهای آن فلج می‌شود.