سخنرانی نماز جمعه

آنچه که مهم است، مقام و محبوبیت علما نزد ما اهل سنت است.

مالی که از راه ربا به دست می‌آيد حرام است؛ هر چند در راه پسندیده‌ای خرج شود.

بی تفاوتی نسبت به منکرات جامعه منجر به عذاب الهی خواهد شد.

فصل بهار برای این است که بدانیم خدایی وجود دارد و در مقابل خدا احساس مسئولیت کنیم.

تفریح و شادی ما بايد به نحوه صحیح انجام گیرد و خالی از گناه باشد.

تصور عدم وحدت بین مسلمین، ناشی از عدم شناخت‌ شان به بنیان های اسلامی است.

خداوند دوست دارد بنده اش فقط مستقیما با او راز و نیاز کند و هیچکس را رابط و واسطه قرار ندهد

علم اندوزي، تفکر، ايمان و عمل مثبت، بهترین راه برای موفقیت جوانان و نوجوانان است

اعتماد، وفاداری و خانواده سرمایه های اجتماعی ما هستند و باید در حفظ و نگهداری آن بکوشیم

مقاله دیگری نیست