سخنرانی نماز جمعه

مولوی گل محمد مومن - مدرس حوزه علمیه احناف خواف

شخصی از انسانیت خود کار می‌گیرد که هدفمند زندگی کند.

اگر همه اقوام و مذاهب از حقوق مساوی برخوردار باشند، باعث تقویت نظام و عزت و اقتدار آن خواهد شد

انسان باید در اجرای وظایف خود محتاطانه عمل کند.

انسان‌های مخلص در مقابل یک عمل اندک پاداش‌های بی‌شماری دریافت می‌کنند.

اهل سنت به کسی رأی خواهند داد که اصلح باشد، از سعه صدر برخوردار بوده و تنگ نظر نباشد.

جامعه‌ای که در آن لهو و لعب رواج پيدا کند، از عروج به زوال گراییده و تمام استعدادهای آن فلج می‌شود.

آنچه که مهم است، مقام و محبوبیت علما نزد ما اهل سنت است.

مالی که از راه ربا به دست می‌آيد حرام است؛ هر چند در راه پسندیده‌ای خرج شود.

بی تفاوتی نسبت به منکرات جامعه منجر به عذاب الهی خواهد شد.

فصل بهار برای این است که بدانیم خدایی وجود دارد و در مقابل خدا احساس مسئولیت کنیم.