سخنرانی نماز جمعه

با تعصّب و تشتّت امری به نتیجه نخواهد رسید

داستان حضرت ابراهیم و اسماعیل، درس دین و اعتقاد است

باید سعی شود که وحدت را با حفظ مذهب هر یک و رعایت حقوق دیگران عملی کرد

ما اجازه نداریم تکبر را در خود بپرورانیم، بلکه باید آن را مهار کنیم که مهمترین قدم در راستای انسان‌سازی است

جایگاه دین اسلام و اهمیت وحدت و برادری

همنشینی با بزرگان، دانشمندان و نیکان باید جزو اصول یک فرد مسلمان باشد.

حجاج محترم بیشتر وقت خود را به اعمال و عبادات بگذرانند.

ابوبکر و عمر (رض) سیرت بسیار شایسته‌ای داشتند و در میان امت، عدل و داد را برقرار کردند.

جمهوری اسلامی ایران فکری به حال مسلمانان مظلوم چین بردارد.

اگر انسان، قلب خود را رها کرد هیچ چیز در او اثر نمی‌کند.