گزارش

گاهی اوقات تبعیضاتی در مناطق اهل سنت دیده می‌شود که امیدواریم کمیته امداد امام خمینی در کادر اداری خود عدالت و برابری را رعایت کند.

از جوانان اهل سنت در امر قضا و دادگستری استفاده شود.

اعتکاف علمی مسنون حوزه علمیه احناف خواف (عصر 26 رمضان)

اعتکاف علمی مسنون حوزه علمیه احناف خواف (شب 26 رمضان)

اعتکاف علمی مسنون حوزه علمیه احناف خواف (شب 25 رمضان)

اعتکاف علمی مسنون حوزه علمیه احناف خواف (عصر 25 رمضان)

اعتکاف علمی مسنون حوزه علمیه احناف خواف (عصر 24 رمضان)

اعتکاف علمی مسنون حوزه علمیه احناف خواف (شب 24 رمضان)

اعتکاف علمی مسنون حوزه علمیه احناف خواف (شب 23 رمضان)

اعتکاف علمی مسنون حوزه علمیه احناف خواف (عصر 22 رمضان)