احناف خواف

اهل سنت به کسی رأی خواهند داد که اصلح باشد، از سعه صدر برخوردار بوده و تنگ نظر نباشد.

جامعه‌ای که در آن لهو و لعب رواج پيدا کند، از عروج به زوال گراییده و تمام استعدادهای آن فلج می‌شود.

آنچه که مهم است، مقام و محبوبیت علما نزد ما اهل سنت است.

مالی که از راه ربا به دست می‌آيد حرام است؛ هر چند در راه پسندیده‌ای خرج شود.

بی تفاوتی نسبت به منکرات جامعه منجر به عذاب الهی خواهد شد.

فصل بهار برای این است که بدانیم خدایی وجود دارد و در مقابل خدا احساس مسئولیت کنیم.

تفریح و شادی ما بايد به نحوه صحیح انجام گیرد و خالی از گناه باشد.

Netcix cuts out the chill with an integrated personal trainer on running

Hynopedia helps female travelers find health care in Maldivs

تصور عدم وحدت بین مسلمین، ناشی از عدم شناخت‌ شان به بنیان های اسلامی است.