ماه: اسفند 1397

عالم نباید بر دیگران اظهار غرور و تکبر کند

کسی‌که جان یک انسان را از خطر نجات دهد، گویا تمام جامعه انسانیت را زنده نگه داشته است.

ریا، شرک پوشیده و خفی است

حضرت فاطمه شخصیت بسیار صبور و باتقوایی بود که تمام کارهای منزلش را خودش انجام می‌داد

تداوم و بقای انقلاب در گرو “اتحاد و همبستگی”، “عدم تبعیض” و “توجه به اقشار مختلف جامعه” است.

انسان در گفتگو با مردم نباید دنبال عیوب آنها باشد

رفع تبعیض و برقراری کامل عدالت بین اقوام و مذاهب از مهم‌ترین اقدامات برای ایجاد وحدت است.

امروز متاسفانه مشکل اساسی ما ملتها نبود عدالت، تبعیض و ظلم است.

امروز متاسفانه مشکل اساسی ما ملتها نبود عدالت، تبعیض و ظلم است.