ماه: تیر 1397

ایمان باید ملاک انتخاب همسر باشد تا استحکام خانواده حفظ شود.

از جوانان اهل سنت در امر قضا و دادگستری استفاده شود.

گناهانی که امروزه انجام می‌گیرد بر اثر ضعف ایمان و عدم اعتقاد به روز آخرت است.

صلح و سازش و میانجی‌گری یک امر بسیار ارزشمند است.

ملاک برتری انسانها به میزان تقوا، گناه نکردن آنان و مخالفت نکردن با دستورات خداوند است.

اعتکاف علمی مسنون حوزه علمیه احناف خواف (عصر 26 رمضان)

اعتکاف علمی مسنون حوزه علمیه احناف خواف (شب 26 رمضان)

اعتکاف علمی مسنون حوزه علمیه احناف خواف (شب 25 رمضان)

اعتکاف علمی مسنون حوزه علمیه احناف خواف (عصر 25 رمضان)

اعتکاف علمی مسنون حوزه علمیه احناف خواف (عصر 24 رمضان)